مامانم در حال ساییدن میوه‌ها با تمام قوا....

خاله: «چرا این قدر به خودت سخت می‌گیری؟ مگه ما این قدر رعایت نکردیم چه اتفاقی افتاد؟»

من: «دوبار کرونا گرفتین!»