- اصلا فکرش رو نمی‌کردم همچین آدمی باشی.

- چرا؟ چون یه مار توی اتاقم نگه می‌دارم؟

- نه. چون ثروت مردم رو بالا می‌کشی.